היום ה-25 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

יאללה ניסן

. הגאולות הקודמות אירעו בניסן – המהר"ל מפרט את חשיבותו של חודש ניסן: "הוא חודש הגאולה, בו נגאלו ממצרים, ובו קיבל יעקב הברכות, ובו עתידין להגאל, ובו נולד יצחק, ובו נעקד על גב המזבח, ובו רמז לישראל שהוא ראש תשועה". (מהר"ל, גבורות ה' פרק לה)

 1. הגאולה העתידית תהיה בניסן – ב"חידושי אגדות" כותב המהר"ל כי הגאולה העתידית תהיה בחודש ניסן. כה הם דבריו: "הנה ראוי שיהיה השי"ת מחדש נסים בחודש ניסן, לפי שהוא עולה למעלה במקום ששם הגאולה, וכן לעתיד גם כן נגאלים בחודש ניסן" (מהר"ל, חידושי אגדות)
 2. גאולת ניסן במידת החסד, בשלווה ונחת – הרמח"ל מבאר אף הוא, כי הגאולה העתידית תהיה בניסן, ומוסיף כי זו תהיה גאולה במידת הרחמים, בנחת ובשלווה. ב"מאמר הגאולה" כותב הרמח"ל: "ועתה תדע, שגאולת ישראל צריכה להיות בניסן, כי הוא זמן השפעת החסד, כמו שאמרתי, ועל כן תהיה בנחת ובשלוה".
 3. גאולת ניסן בניסים ונפלאות – במכילתא מובאת מחלוקת מתי תהיה הגאולה העתידה. דעתו של רבי יהושע היא כי הגאולה העתידית תהיה בניסן. לעומתו, סובר רבי אליעזר כי היא תהיה דווקא בתשרי. המלבי"ם מבאר את המחלוקת, באמרו שאם בני ישראל יהיו זכאים, תהיה הגאולה נסית באותות ומופתים, ואם לא יהיו זכאים, תהיה הגאולה על ידי נסים נסתרים. לדבריו, "אם יזכו תהיה הגאולה נסית באותות ומופתים, ואם לא יזכו יהיה על ידי נסים נסתרים קרוב אל הטבע". המלבי"ם מבהיר כי "ניסן מציין ההנהגה הפלאית, כי בחדש זה הפליא נסים ופלאות, והגאולה שתהיה בו היא הגאולה על ידי אותות ומופתים".
 4. חודש ניסן מסוגל להשריש יסודי אמונה – הנצי"ב: "כל החודש מסוגל להשריש יסודי האמונה". עוד הוא מוסיף כי זוהי כוונתו של בעל ההגדה, שמצטט דעה לפיה "יכול מראש חודש חייב לספר יציאת מצרים". ("העמק דבר", שמות לד, יח)
 5. בחודש ניסן התגלה כבוד מלכותו של השי"ת – ה"שפת אמת" כותב כי ביציאת מצרים התגלה כבוד מלכותו של השי"ת, ועל כן דבר זה נחשב כחידוש העולם. כה דבריו: "ביציאת מצרים שנתברר כבוד מלכותו בעולם הוא ממש חידוש העולם, ולכן כתב החודש הזה לכם, אין לכם חידוש אחר מזה… ולכן, ניסן ראש השנה המיוחד לבני ישראל, כי המה יודעים כי זה תכלית הבריאה, ולהם הוא חודש וראשון לחודשי השנה. והאומות שמחים בעצם הבריאה, ולהם תשרי ראש השנה, שבו נברא העולם, אבל שמחת בני ישראל בתכלית ומכוון הבריאה לעשות רצונו יתברך, ולהעיד על מלכותו, כמו שכתוב כי הם חיינו, ולכן להם ניסן ראש השנה, והם עיקר הבריאה". ("שפת אמת", שמות, בא, תרנ"ו)
 6. הבחירה בעם ישראל מתרחשת בכל שנה מחדש – ה"שפת אמת" ממשיך ומביר כי בכל שנה מחדש, בכל חודש ניסן, מתעוררת בחירתו של הקב"ה בעמו ישראל. כה דבריו: "בחודש ניסן מתעורר בחירה חדשה בכל שנה, שהקב"ה בוחר בעמו ישראל… כי בכל שנה קודם ניסן מתקיים עשיה זו, ויורד משמים טהרה לנפשות בני ישראל המצפים להיטהר".
 7. חודש ניסן מסוגל לדביקות בהשי"ת – בעל ה"שם משמואל" כותב כי "חודש ניסן הוא זמן מיוחד לדביקות ישראל באביהם שבשמים, ועל כן הוא זמן מיוחד לגאולה".
 8. חודש ניסן הוא זמן להתרוממות נפש בעבודת ה' – עוד מבואר כי "בכל שנה, בחודש אדר שקודם ניסן, נותנים מן השמים התעוררות חדשה בלב ישראל, אפילו לאותם שהיו בכל השנה בבחינת שינה". עוד מבאר בעל ה"שם משמואל" שכיוון שחודש ניסן הוא זמן חידוש עבודת ה', בחודש אדר מקבלים ישראל משמים הכנה לכך. כה דבריו: "ניסן הוא זמן חידוש עבודה שמתבקשת התאמצות הלב וחיות ורגש הנפש והתרוממות הנפש וחיזוק ידיים, על כן באדר שקודם לו נותנין מן השמים בלב ישראל אומץ וחיזוק הלב, ורגש קודש והתרוממות הנפש". ("שם משמואל", ויקהל תרע"ט)
 9. חודש ניסן הוא זמן סגולי לאדם להתחדש בעבודת ה' – על האדם להרגיש עצמו כחדש ממש – בעל ה"שם משמואל" מסכם ואומר: "ומזה לימוד לאדם, שיבין וישכיל בדעתו מה שחודש ניסן מבקש ממנו, שיתחדש בכל ענייניו, מחשבה, דיבור ומעשה, כאילו הוא חידוש בריאה, ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעלינה על לב".

 

10 סגולות מיוחדת בשבת הקרובה, פרשת החודש

 1. אחרונה ל-4 פרשיות: בשבת זו מברכים את ברכת חודש ניסן. שבת זו נקבעה על ידי חכמים לקריאת פרשת החודש. פרשה זו היא הרביעית והאחרונה לארבעת הפרשיות.

 

 1. פרשת החודש: שמה נקבע על פי הפרשה המיוחדת הנקראת בה מלבד פרשת השבוע, והיא מתחילה במילים: "החודש הזה לכם ראש חודשים".

 

 1. נושא הקריאה: בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה ובשני קוראים את פרשת החודש (ספר שמות יב, א-כ), המתחילה במילים "החודש הזה לכם ראש חודשים". הקריאה עוסקת בהכרזה שניסן הוא החודש הראשון וענייני קידוש החודש. כמו כן מפורטים בה דיני קורבן פסח.
 2. נושא ההפטרה: הפטרת פרשת החודש פותחת במילים: "בראשון באחד לחודש" (ספר יחזקאל מה, והיא ההפטרה עוסקת בדיני חג הפסח וקורבנותיו בבית המקדש השלישי.

 

 1. בשבת זו מתעוררות ברכות שמים: בשבת זו מברכים את חודש ניסן כולו, חודש מיוחד כלשון הפייטן: "הנה הנם ימים מבורכים באים", שכל ימי החודש כולו מלאים ברכת ה'. אכן, בזוהר הקדוש אמרו: "כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין". כלומר: בשבת הקודמת לימי השבוע, כי השבת הקודמת היא מקור ברכת השבוע. לפיכך קבעו חכמים לקרוא פרשת החודש בשבת מברכין ניסן, כי בשבת זו מתעוררות ברכות שמים מעל לרדת על ראש זרע ישראל קדושים.

 

 1. פרשת החודש סגולית להתחדשות בעבודת ה': ה"בית אברהם" אמר כי שבת בה קוראים את פרשת החודש היא סגולית "להכשיר ולתקן את הראש לכל ימות השנה, לבער מעצמו כל מחשבת פיגול ושאר הרהורים רעים". מהי הדרך לכך? "על ידי שיתחדש ויקבל על עצמו להיטיב דרכיו מכאן והלאה, והמתחדש ומקבל על עצמו לעבוד את ה' בחודש הזה מועיל לו לכל חדשי השנה".

 

 1. בחודש זה ניתן לזכות לתעצומות נפש: השל"ה הקדוש כתב כי "בחודש ניסן יש לכל ימי החודש קדושת ראש חודש". הרב צבי הירש מרימנוב אמר כי "חודש זה הוא הראש לכל מיני התחדשות המעותדים לבוא, ויש ביד האדם לזכות אז לעוז ותעצומות הנפש שיוכל תמיד להתחזק ולהתחיל את עבודתו מחדש, ואל יתפתה ליצרו שמרמה אותו שכבר אין לו תקנה חס ושלום".

 

 1. חידוש האמונה: כתב סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב: "פרשת החודש באה לומר לאדם, שלא יאמר ח"ו כי משעה שברא הבורא יתברך את עולמו, שוב אינו משגיח בו, ומסרו ביד המקרה. חלילה לומר כך, חייב האדם להאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך משגיח תמיד בלי שום הפסק בעולמו, ומחיה אותו ומחדשו בכל יום תמיד. השגחה פרטית ומיוחדת היא על בניו אהוביו, ואף אם שעה קשה עוברת על אדם, אל ייפול בביטחונו כי קרובה ישועתו לבוא".

 

 1. ניתנים לכל אחד כוחות חדשים: בעל ה"שם משמואל" כתב כי בראש חודש ניסן ניתנים בלב ישראל כוחות חדשים, אך זה מועיל רק למי שרוצצה לצאת מטומאתו ולהתחדש. בעניין זה ראוי לציין את דבריו של ה"חידושי הרים": "אם היה אדם יודע מזה, יודע מה הוא, ומה שיש בידו לעשות, בוודאי לא היה מבטל אף רגע אחד". באותו עניין כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו "פרי צדיק", כי בשבת החודש יש "התחדשות בשפע בדברי תורה".

 

 1. להתחדש לעבודת ה' כל חודש מחדש: עוד מבאר בעל החידושי הרי"ם מודע השנה מחולקת לחודשים: "וענין חודש, הוא מה שנותנים לכל איש ישראל כשמגיע ראש חודש לעורר עצמו מחדש לעבודת ה'".

פהשקווילים

 

מכירת חמץ באינטרנט לתושבי ק"ש והסביבה

כמידי שנה אתר האינטרנט של ארגון למען שמונה באהבה מאפשר למכור את החמץ לקראת פסח דרך אתר האינטרנט של הארגון (www.lemaan8.co.il(. המכירה מתבצעת כבר מעל 6 שנים באישור והסכמת המועצה הדתית. כדאי להרשם עכשיו ולא לחכות לימים שלפני ליל הסדר שמאופיינים בלחץ.

 

 

 

חבילות מזון וסיוע למשפחות נזקקות

 

כמידי שנה יוצא ארגון למען שמונה באהבה במבצע  סיוע והתרמה לפסח. ניתן לתרום תלושים, העברה בנקאית, כרטיס אשראי, ומזומן. לתרומות 0506429037/0528249034  . חשבון למען שמו-נה באהבה בנק מזרחי חשבון 400669 מספר סניף 487.

 

 

נשאר לכם חמץ?

נשאר לכם חמץ באריזות סגורות (בלבד)? במקום לשרוף אותו, תרמו אותו לישיבת ההסדר שיעבירו אותו למשפחות נזקקות. ניתן להביא את המזון למשרד ישיבת ההסדר בימים א-ה' בשעות 8:00 עד 15:00 עד יום רביעי, י"ב בניסן 28.4

 

עלייה לרגל בפסח

חוויה מיוחדת בחוה"מ פסח – מצוות העלייה לרגל תתקקים ביום שני 2.4 (יום השני של חוה"מ(. הביקור יכלול גם הגעה לכותל, עיר דוד, נקבת השילוח, ארמון הנציב, קבר רחל, מחנה יהודה, ובמקביל ברכת הרבנים – הרב דוד בצרי, הרב יעקב עדס, חכם ישועה בן שושן ועוד. לפרטים נוספים: 052-4643054  / 0525442752 /0507852563

 

הרב מאיר אליהו בחצור הגלילית

ביום חמישי הקרוב, ו' בניסן, ה-22.3, הרב מאיר אליהו שליט"א יגיע לחצור הגלילית וימסור הרצאה מיוחדת. ההרצאה תתקקים בשעה 2:00 בישיבת אור החיים (רח' שלמה בן יוסף(. עזרת נשים פתוחה.

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad