היום ה-30 בינואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

צ'ופרים לפורים

אפסנו סודות, סגולות, סיפורים ודברים מרתקים על החג הכי שמח וכל באווירת פורימית & מדור פהשקווילים מורחב & זמני קריאות המגילה לנשים בעיר& מסיבת פורים לילדים בקריה הצפונית & משתה נשים לכל הגילאים & וגם: למה כדאי לכם להיכנס עוד היום לאתר "למען שמו-נה באהבה"?

 

איך הפורים הזה מחזק אותנו?

תכליתו ומטרת יום הפורים הוא להשריש את האמונה בהשגחה פרטית גם בעת הסתרה כשעדיין חשיכה אופפת אותו. יש לפרסם ולגלות כי זהו עיצומו של יום: להאמין שהכל מתנהל בהשגחה עליונה בחשבון מדוקדק.

 

מה מניין בני המן?

בתלמוד מובאות מספר דעות, לגבי מספר בניו של המן הרשע. במסכת מגילה: "וכמה רוב בניו, אמר רב שלשים, עשרה מתו, ועשרה נתלו ועשרה מחזרין על הפתחים". דעה נוספת: "ורבנן אמרי, אותן שמחזרין על הפתחים שבעים היו". דעה נוספת: "רמי בר אבא אמר כולן מאתים ושמונה הוו, שנאמר ורוב בניו, ורוב בגימטריא 208". במדרש שוחר טוב: "מאה בנים היו לו להמן, עשרה נהרגו ועשרה נתלו והשאר סבבו על הפתחים שנים עשר חודש ובסוף נהרגו".

 

מי עשיר יותר המן או טראמפ?

בפרקי דרבי אליעזר מובא כי המן וקורח היו שני העשירים הגדולים ביותר בעולם. מאין בא עושרו של המן? "שלקח כל אוצרות מלכי יהודה ואת כל אוצרות קדשי הקדשים". בהמשך המדרש מובא, כי כאשר ראה אחשוורוש את עושרו ועשרת בניו, החל לרוממו ולגדלו. כאשר רצה לאבד את היהודים, הציע למלך חצי ממונו, על מנת שיתיר לו את הרג היהודים. במדרש רבה: "אמר רבי יאשיה, מה עשה אותו רשע, הוציא כל כסף וזהב שהיה לו, ונתן לאחשוורוש".

 

למי יש כח יותר, להמן או לטראמפ?

נאמר במגילה: "אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן". שואלים רבותינו במדרש רבה: מדוע סובב הקב"ה כך, שהמן יגדל יותר מכל שרי המלך? התשובה היא: את הרשעים מעלים לגדולה ואז מורידים, ולכן נתן לו לעלות לגדולה כדי שכולם יכירו אותו, ואז כולם יבינו את גודל הנפילה.

 

האם חייב לאכול לחם במשתה פורים (בסעודה)?

מעיקר הדין אין צריך לאכול לחם, אך טוב לכתחילה לאכול לחם בסעודה. אגב, צריך לאכול בשר בהמה (כמובן "בשר חלק" לספרדים).

 

אפשר לאכול בעבודה ולצאת ידי חובת משתה?

טוב לעשות סעודת פורים עם חבריו ובני משפחתו.
האם להשתכר עד שהסקאלה ב"ינשוף" מגיעה לסוף?

מה שאמרו שחייב אדם לשתות עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אין הכוונה שישתכר, שהרי  השכרות איסור גמור, אלא רק שישתה מעט יותר ממה שרגיל. וכל שכן שמי שיודע, שאם ישתכר ביין ובשאר משקים, יזלזל באיזה מצווה או יימנע מברכת המזון, או שהוא תלמיד חכם ויגרום לבזיון התורה, לא ישתה אלא שיעור מועט, שלא יבוא לידי שיכרות.

 

מה הקטע הזה של אכילת זרעונים?

יש הנוהגים לאכול מאכל זרעונים בפורים, זכר לזרעונים שאכלו דניאל וחבריו בבבל וכן אסתר.

 

שברתי שילמתי?

אדם ששתה יין בפורים והשתכר והזיק לחברו, חייב לשלם כפי נזקו.

 

נסיים את המגילה ונרביץ שוט?

ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש זי"ע ביאר את לשון המשנה 'הקורא את  המגילה למפרע לא יצא', כי 'למפרע' מלשון 'פרעון', כי הקורא את המגילה רק בכדי לפרוע את חובתו ולהסיר עול 'חובת הקריאה' מעל צווארו, ואינו קורא אותה בהתעוררות הלב להתבונן בחסדי ה' עם בניו בני ישראל, 'לא יצא' והפסיד את עיקר המטרה שבקריאת המגילה להתבונן בכתוב בה, בחסד ה' שגמל עם בני ישראל עם קרובו על ידי השגחה פרטית ומדוקדקת, ורק בכך יקיים חובתו.

 

 

יש איזה סגולה, משהו?
משלוח מנות. יום הפורים מסוגל לזרע של קיימא. בשם ה'חוזה' מלובלין מובא כי הקב"ה מקיים מצות 'משלוח מנות' על ידי שנותן 'איש' זה בנים 'לרעהו' אלו ישראל.

מתנות לאביונים. בשולחן ערוך נפסק: "אין מדקדקים במעות פורים, אלא כל מי  שפושט יד ליטול נותנים לו', ומשום שאנו מקיימים הלכה זו, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לעוונות כל אחד ואחד באיזה מצב שיהיה, ובלבד שיהיה פושט יד לקבל המחילה, ואז אין מדקדקין אחריו אם כוונתו רצויה ודעתו שלימה".

סעודת פורים. משתה היין, אחד ממצוות פורים, הוא עת רצון גדולה מאוד. על משתה אסתר נאמר: "ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ויינתן לך". רבותינו מבארים כסגולה מיוחדת היא לבקש בקשה מהשי"ת בסעודת פורים, וזוהי עת רצון מיוחדת לכך  שתתמלא הבקשה.

 

מי היה מרדכי לפני שנהיה מפורסם?

הוא לא היה סתם יהודי פשוט כמו שאפשר היה לחשוב, אלא אחד משריו החשובים של אחשוורוש. בירושלים, לפני הגלות, היה מחשובי הסנהדרין (בית הדין של אז), אבל בחורבן בית ראשון הוגלה על ידי נבוכדנצאר. בהמשך עבר עוד כמה מקומות עד שהתיישב בשושן, שם היה המדריך של עם ישראל בתקופת הגלות הקשה.

 

ואיך אחשוורוש נהיה כוכב?

אחשוורוש כלל לא היה מזרע המלוכה, אלא הגיע לשלטון על ידי עושרו הגדול. לפני שהיה מלך הוא היה שומר הסוסים של המלך שקדם לו, בלשצאר, שלגמרי במקרה היה אביה של ושתי. הוא שילם שוחד לאנשי השלטון על מנת לקבל את המלוכה, ומאחר ולא היה מהשושלת ה"נכונה" האחיזה שלו בשלטון לא הייתה מספיק יציבה. לכן כשכתוב במגילה "בשנת שלוש למלכו עשה משתה", הכוונה היא למשתה שנערך על מנת לחגוג את ההתבססות בשלטון, שלוש שנים לאחר כיבושו.

 

למה ושתי הייתה סנובית?

ושתי לא הייתה האדם הכי ביישן או צנוע, בדיוק להפך. אבל קצת לפני שקראו לה פרחה בגופה צרעת, לכן סירבה לבוא, מחמת הבושה. אז ושתי הוצאה להורג, ואחרי שעבר אחשוורוש ההאנג-אובר הוא הבין מה עולל, והצטער מאוד.

 

מי היה יותר גרוע, אחשוורוש או המן?

מסתבר שאחשוורוש היה מלך לא פחות עריץ ואכזר, אלא שבמגילה הפרט הזה לא מצוין מסיבה פשוטה: היא נכתבה על ידי מרדכי ואסתר עוד בימי חייו, והם לא רצו לכתוב עליו דברי גנאי בשל שלום המלכות.

 

איזו היסטוריה משותפת הייתה להמן ולמרדכי?

על פניו, בפשט המגילה, נראה שלא היה ביניהם קשר מיוחד מלבד עוינות בלתי מוסברת. חז"ל מספרים שלפני כן היו שניהם שרי הצבא בצבאו של אחשוורוש, כשמדינה אחת מרדה בו, והמלך ציווה על שניהם לדכא את המרד. כל אחד יצא עם הגדוד שלו לדרך הארוכה אך בזמן שמרדכי ציווה על חייליו לאגור מזון, כי הרי אי אפשר לדעת מתי תגיע האספקה הבאה, חייליו של המן אכלו את כל הצידה לדרך והחלו להשתגע ברעבונם ורצו להרוג אותו. המן פנה אל מרדכי בתחינה לקבל מעט אוכל, ובתמורה התחייב שיהיה מעתה עבדו (ההתחייבות אף קועקעה על ירכו). אלא שתקופה קצרה לאחר מכן, כשהמן קודם בתפקיד, הוא ראה את מרדכי ודרש ממנו להשתחוות לו. מרדכי טפח על ירכו בתגובה, כאומר "איך אדון ישתחווה אל עבדו"? בתקופה מוקדמת יותר, אגב, עבד המן כספר או שמא מעצב שיער? בכפר בשם קרצום.

 

תכל'ס, איך יודעים שהסיפור נכון מבחינה היסטורית?

קודם כל, מדובר במורשת אבות, שזו כבר סיבה טובה. מעבר לכך, חוקרים רבים מספרים שיש במגילה ביטויים המגלים בקיאות בשפה ובהלך הרוח הפרסי באותן שנים. המלך אחשוורוש מזוהה עם מלך האימפריה הפרסית באותה תקופה, חְשָיַרְשָ, קברם של מרדכי ואסתר נמצא על פי המסורת בעיר האמדאן שבאיראן (ועל פי דעות נוספות הקבר נמצא בגליל), ואם תשימו לב תגלו שבקרב היהודים יוצאי איראן וקווקז הסמוכה יש המון נשים העונות לשם אסתר. בקווקז, אגב, ביטאו זאת כ"איסתיר", מלשון הסתיר, היא הרי הסתירה את זהותה ואת זהות עמה מפני המלך אחשוורוש.

 

פהשקווילים

קריאות מגילה לנשים יתקיימו ב:

  • בית כנסת "אחוות לוחמים" (מלון הצפון), מוצ"ש בשעה 20:00 ע"י הרב רפאל סבתי שליט"א.
    * בית כנסת תפילה למשה (מערת עדולם) מוצ"ש בשעה 20:30, ראשון בבוקר ב-10:00
  • בית כנסת אוהל משה, שכונת הורדים, מוצ"ש 20:30, ראשון בבוקר ב-10:00
  • מסיבת פורים לילדים תערך במוצ"ש בת"ת חפץ חיים בבית "הקריה הצפונית", (יד עזרא ושולמית לשעבר). פרסים, הפתעות, ריקודים, כיבוד, הגרלות והרבה קדושה ושמחה אמיתית
  • בנות קריית שמונה והאזור חוגגות בליל פורים. משתה נשים לכל הגילאים. איפה? ב"אולפנית-דרכא" (הנשיא 54). מתי? מוצ"ש, ליל פורים, י"ג באדר (11.3), שעה 21:00. מה יהיה בתפריט? הרקדה סוחפת עם DJ ליזה אסולין, הפתעות מגניבות, פינת צביעה לקטנטנים, כיבוד קל, איפור זוהר, תחרות תחפושות. מי מוזמן? כל אישה ואישה. שווה? מאוד!
  • למה כדאי לכם להכנס עוד היום לאתר "למען שמו-נה באהבה"? כי יש שם את כל הלכות פורים בצורה נוחה מאוד, ברורה ופשוטה, שו"ת ירכתי צפון של רב העיר, הרב שלום לוי שליט"א בנושא קריאת מגילה, ספר שלם להורדה: הרב זמיר כהן – מגילת אסתר" וכל החדשות והאירועים של פורים באזור. כנסו עכשיו: lemaan8.co.il

אולי יעניין אותך

Bottom ad