היום ה-02 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

משמעותה המשפטית של החלטת שר האוצר – עו"ד מאיר זנתי

לאור הפניה אלי, לחוות דעתי המשפטית המקצועית, על צעדו של שר האוצר, והמשמעות הנובעת מכך, אני מעביר בזאת, את חוות דעתי, המושתתת על דעתי המקצועית בלבד, ועל הוראות החוק הרלבנטיות הכל כמפורט להלן –

 

 1. א. נושא זה, של מלווה מקצועי לוועדה מקומית לתכנון ובניה, מוצא את ביטוי בסעיף 31ב(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, להלן: "החוק התכנון והבניה" הקובע, בהאי לישנא –

 

"31ב. (א)     ראה שר האוצר, מטעמים שיירשמו, כי יש צורך במינוי מלווה מקצועי לוועדה מקומית, כדי להבטיח את התנהלותה התקינה והמקצועית או לשם הסמכתה כוועדה מקומית עצמאית, ימנה לוועדה המקומית, מלווה מקצועי לתקופה שיורה, ושלא תעלה על שנתיים (בסעיף זה – מלווה מקצועי); שר האוצר רשאי להאריך את תקופת כהונתו של המלווה המקצועי לתקופות נוספות, שלא יעלו על שנתיים כל אחת."

 

ב.    במועד כתיבת חוות דעת זו, אין בפני, לא את הטעמים, לצעדו זה של שר האוצר, ולא כתב המינוי, וחוות דעתי זו, ניתנת, לאור סעיפי החוק השונים ומשמעותם, ע"פ דעתי המקצועית.

 

 1. לכאורה, מטרת הסעיף, במינוי מלווה מקצועי – הינה הבטחת התנהלותה התקינה והמקצועית של הוועדה המקומית, אך אני מדגיש לכאורה, כי לאור סעיפים שונים, בחוקים שונים, מתבהרת יותר ויותר מטרת הסעיף וכוונתו.

 

 1. החלטה מעין זו, של שר האוצר, ניתנת, רק לאחר קבלת המלצת מנהל התכנון המקומי, ויו"ר הוועדה המקומית הנוגעת בדבר, ולאחר שניתנה ליו"ר הוועדה המקומית, הזדמנות לטעון את טענותיו (סעיף 31ב(ב) לחוק התכנון והבניה).

 

 1. א. על מנת להשלים, את התמונה העובדתית והתחיקתית, יש להפנות, לסעיפים בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) התשנ"ב 1991, להלן: "חוק הרשויות".

 

ב.    סעיף 5 לחוק הרשויות, העוסק במהנדס העיר, קובע בס"ק(ב), את תחום תפקידו וסמכויותיו, וביניהם – תכנון עיר, פיקוח ורישוי בניה ציבורית, והעבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית, או מטעמה. המושג "תכנון עיר", מוגדר באופן נרחב, בסעיף 1 לחוק הרשויות, ומכיל בתוכו, מגוון רחב מאוד, של פעילויות, המוטלות על מהנדס העיר, ונכללות בתחום סמכותו המקצועית.

 

ג.    ההיקף הרחב, של סמכויות מהנדס העיר, מפורט בסעיף 5(ב) הנ"ל, אך יש לשים לב, לסעיף 5(א) לחוק הרשויות הנ"ל, על פיו –

"מהנדס הרשויות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו."

 

ד.    מכאן, שבתחום המקצועי, מהנדס העיר – הנו הסמכות העליונה, והוועדה המקומית כפופה לו, בעניין זה, ובמיוחד לאור סעיף 5(ג) לחוק הרשויות, הקובע, כי מהנדס העיר, ישמש גם כמהנדס הוועדה.

 

 1. על מלווה מקצועי, להיות בעל כשירות הנדרשת, ממהנדס וועדה מקומית, סעיף המכוון לסיבה של מינויו – קרי: מלווה המפקח על עבודות מהנדס העיר, במצב שחלק נכבד מסמכויותיו של מהנדס העיר מועבר למהנדס המלווה.

 

 1. א. סעיף 31ב(ד) קובע, שבמקרה של מינוי מלווה מקצועי, לוועדה מקומית, תחולנה הוראות אלה –

 

               "(ד) מונה לוועדה מקומית מלווה מקצועי, יחולו הוראות אלה:

                      (1)  לא יפעיל מהנדס הוועדה סמכות מסמכויותיו בתחומי הפעילות שקבע שר האוצר בכתב המינוי של המלווה המקצועי, אלא אם כן התקבל לכך אישור בכתב של המלווה המקצועי;

                      (2)  המלווה המקצועי יוזמן לכל דיוני הוועדה המקומית, ועדת המשנה שלה ורשות הרישוי המקומית, וכן לכל דיון של מוסד תכנון שאליו נדרשת הזמנת מהנדס הוועדה, והוא יהיה רשאי להגיש חוות דעת בכתב, מטעמו, לגבי כל עניין הנדון בדיון כאמור ולהציג את עמדתו במהלך הדיון;"

 

         ב.    סעיפים קטנים (3)+(4) המקנים סמכויות למהנדס המלווה, אותן סמכויות, מוקנות מלכתחילה, למהנדס וועדה, ויש גם בסעיפים אלו, כדי להדגיש, שלמהנדס הוועדה הנוכחי מונה מהנדס מלווה, שתפקידו, לא רק לבדוק את ההתנהלות המקצועית של מהנדס הוועדה, אלא גם למלא למעשה, ובמקביל, את התפקיד.

 

 1. א. כמפורט לעיל, החוק רואה במהנדס העיר, שהוא גם מהנדס הוועדה המקומית, את הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו, על כל המשתמע מכך, וככזה, ולאור היקף הסמכויות המוטל עליו, ולאור חוק הרשויות, את האיש הישיר והאחראי, להתנהלות המקצועית, של הוועדה.

 

ב.    מכאן, מינוי מלווה מקצועי, הינו מעין הבעת אי אמון, של השר הממנה, כלפי מהנדס העיר, האחראי מבחינת החוק להתנהלותה המקצועית של הוועדה.

 

ג.    דבר זה, נלמד, גם מהנימוקים, למינוי מלווה מקצועי, שעניינם, הבטחת התנהלותה התקינה והמקצועית.

 

ד.    ההתנהלות התקינה והמקצועית, מוטלת על כתפיו של מהנדס העיר, מכח היותו הסמכות המקצועית, ומכאן, ולצורך הבטחת ההתנהלות התקינה והמקצועית, ממונה המהנדס המלווה, שיהא אחראי, מכאן ולהבא, להתנהלות התקינה והמקצועית של הוועדה המקומית, אשר קודם לכן, היתה מוטלת כולה על מהנדס העיר ו/או הוועדה.

 

 1. א. לעניות דעתי, מינוי המלווה המקצועי, בא על מנת, לא רק להבטיח התנהלות תקינה ומקצועית של מהנדס הוועדה, אלא גם לבוא במקומו, במילוי תפקידיו האחרים, שהרי בהתאם לסעיף 31ב(ד)(1) לחוק התכנון והבניה, מהנדס הוועדה הנוכחי, אינו יכול להפעיל את סמכויותיו, בתחומי הפעילות, ששר האוצר קבע בכתב המינוי של המלווה המקצועי, אלא אם כן התקבל לכך, אישור בכתב, של המלווה המקצועי.

 

ב.    אין בפני, את כתב המינוי, ואין אני רשאי, להתייחס לתוכנו, ו/או להיקפו, אך עצם העובדה, שבאותם עניינים המנויים בכתב המינוי, מהנדס הוועדה, צריך וחייב לקבל  אישור בכתב של המלווה המקצועי, אומרת דרשני, שהרי המשמעות ברורה – "בעל הבית", עתה הינו המהנדס המלווה, ואין מהנדס הוועדה הקיים, יכול לפעול ללא אישור בכתב של המלווה המקצועי.

 

 1. הודעה על מינוי מלווה מקצועי, ועכל תקופת כהונתו, יש לפרסם בין היתר "ברשומות".

 

 

 1. א. אם אכן, שר האוצר, היה סבור שבמקרה דנן, הוועדה המקומית, אינה ממלאה את התפקידים שהוטלו עליה, ע"פ חוק, ו/או הוועדה, אינה עשויה למלא את התפקידים שהוטלו עליה, על פי חוק, יכול היה, שר האוצר, לעשות שימוש בסעיף 28(א) לחוק התכנון והבניה, על סעיפי המשנה שבו, ולהורות על מינוי וועדה ממונה, לאחר קבלת דו"ח וועדת חקירה, שמונתה לעניין זה.

 

ב.    סעיפי החוק ברורים, ומובא כאן נוסחם במלואו –

               "28א. (א)    בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, רשאי שר האוצר למנות ועדה ממונה למילוי תפקידי הועדה המקומית לפי סעיף 19:

                             (1)  הועדה אינה ממלאת עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליה לפי חוק זה;

                             (2)  הועדה אינה עשויה למלא את התפקידים שהוטלו עליה לפי חוק זה.

                        (ב) לא יפעיל שר האוצר את סמכותו לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שעיין בדין וחשבון של ועדת חקירה שמינה לעניין זה, והתייעץ עם הועדה המחוזית הנוגעת בדבר."

 

ג.    לכן, העובדה שלא מונתה וועדה ממונה אלא מלווה מקצועי, מלמדת כי הטענות, בדבר התפקוד מתייחסות אל המהנדס ולא אל הוועדה, משום שכל הנראה השר סבור, שהוועדה ממלאת את תפקידיה שהוטלו עלי ע"פ חוק התכנון והבניה.

 

 1. איני יודע, מה היו שיקוליו של שר האוצר, בנקיטת הצעד, בו הוא נקט, במינוי מהנדס מלווה, אך לעניות דעתי המקצועית, ולאור הוראות החוק הרלבנטיות לעניין זה, המינוי של מלווה מקצועי, ובהתאם להוראות החוק, ולרוח החוק, כפי שפורטו לעיל, מינוי מהנדס מלווה, מעיד יותר על תפקוד לקוי, של מהנדס הוועדה, ו/או על כשל, בהפעלת הסמכות המקצועית של מהנדס הוועדה, ע"פ חוק.

 

 1. המסקנה הנ"ל, ובנוסף לאמור לעיל, גם מתחזקת, לאור ארבע סיבות עיקריות –

 

האחת –     עצם, המינוי של המלווה המקצועי, שולל את סמכויותיו של מהנדס הוועדה, (הכל בכפוף לתוכן כתב המינוי) המועברות למהנדס המלווה.

 

השנייה –   היקף הסמכויות המועברות ממהנדס הוועדה, והמוקנות למהנדס המלווה.

 

השלישית –     הסמכויות, שמילוין הועבר למהנדס המלווה, מצויות בתחום הסמכות המקצועית, שכולה, מצויה בתחום אחריותו של מהנדס הוועדה, כמפורט בסעיף 5(א) ו – 5(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) התשנ"ב – 1991.

 

הרביעית- אין העברת סמכויות כלשהן, מהוועדה לגוף אחר.

 

 1. אין בחוות דעת זו, משום קביעה חיובית או שלילית, לעניין התנהלותה של הוועדה, אך עצם המינוי מורה לעניות דעתי, על כך שהשר הממונה תולה "האשם" בהתנהלות המקצועית של מהנדס הוועדה, וכי מטרת המינוי מקורה בהתנהלות לא תקינה ולא מקצועית של מהנדס הוועדה, ואשר חייבה את השר הממנה לפעול כאמור בסעיף 31(ב) לחוק התכנון והבניה, על מנת לאפשר התנהלות תקינה ומקצועית של הוועדה, תחת הנהלתו של המלווה המקצועי.

 

 

מאיר זנטי, עו"ד.

אולי יעניין אותך

Bottom ad