היום ה-03 בפברואר , 2024

Select your Top Menu from wp menus

לקראת שנת שמיטה

– מהי מצוות השמיטה? מה עושים בה וממה צריכים להיזהר?

איסורי שמיטה ומצוותיה, רבים הם. אך אם נבקש להסבירם על רגל אחת, נתחיל בזה שאסור לזרוע ולנטוע ובכלל זה, אסור לעשות פעולות כדי להצמיח ולהשביח את תוצרת הארץ בשנת שמיטה. מה שכן מותר לעשות, וגם זה בהגבלות מסוימות, הן פעולות שישמרו את המצב הקיים בכדי להינצל מהפסד. בנוסף לזה, מצוה מן התורה להפקיר את יבול אילנות הפרי של שנת השביעית לכל העולם, ואסור לשמר את התוצרת כבשאר השנים. אסור לסחור בפירות שביעית.

 

– מהו הטעם שאנו מקפידים על שנת השמיטה?
הטעם לכך, כפי שכתוב בספר החינוך (מצוה פד): א. משרשי המצווה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם, כי ששת ימים עשה ה` את השמים ואת הארץ (שמות כ`, י"א), וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו, וכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם
.

– בשנת שמיטה, האם מותר לקנות פירות משדה של גוי?
מאחר והגויים לא נצטוו על השמיטה, שדה שבבעלות גוי אינה צריכה לשבות בשנת שמיטה, ואין לנו כל סיבה להימנע מלקנות את פירותיו.

 

– האם מותר להשקות עציצים בשנת שמיטה?

עציץ המונח במקום סגור כבבית וכדומה, אין כל הגבלה להשקותו. אולם, עציץ המונח בחוץ כגון אדנית, אין להרוות במים, אלא להשקות במינימום כמות המים, ההכרחית לקיום הצמח.

 

– האם מותר לאכול פירות וירקות של א"י בשנת שמיטה?
פירות וירקות שגדלו בא"י בתנאים של שמירת שמיטה מותרים באכילה. אבל אלו שגדלו בתנאים שלא שמרו בהם את השמיטה אסורים באכילה, ולכן צריך להקפיד לקנות פירות וירקות רק עם הכשר
.

– האם מותר לקנות פירות וירקות מגוי באופן פרטי?
חשיבות רבה יש לקניית פירות וירקות בשמיטה ממקומות מפוקחים כהלכה, על ידי גופי כשרות ידועים ומוסמכים. ישנם פעמים, שהאדם מורה היתר לעצמו בזה. זה יכול להיות למשל בנסיעה בדרך, כשאתה מבחין בגוי מוכר פירות וירקות, והגוי אומר לך שכל התוצרת מגידול שלהם "ללא חשש". אתה אפילו לא חושב הרבה, פשוט קונה, מה יכול להיות? הרי פירות של גידולי נכרי מותרים בשמיטה.

 

– מה נחשב ארץ ישראל לעניין שמיטה?

בהיסטוריה שלנו היו כמה כיבושים לארץ ישראל: כיבוש עולי מצרים, כיבוש עולי בבל. וישנה מחלוקת איזה חלקים מארץ ישראל חייבים במצוות שמיטה ואיזה לא, ולכן: כיוון שיש מחלוקת פוסקים באיזה חלקים מארץ ישראל חייבים במצוות שמיטה, אין להקל באף חלק מחלקי ארץ ישראל, וצריך לנהוג כל דיני שביעית בכל חלקי ארץ ישראל אילת, נחשבת לחוץ לארץ לעניין מצוות שמיטה ולכן לא נוהגים בה דיני שביעית, אמנם לעניין תרומות ומעשרות נחשבת לארץ ישראל (הלכה זו נתונה למחלוקת הפוסקים אנו פוסקים לפי שיטת הספר "ילקוט יוסף") סוריה, בקרקעות השייכים ליהודי נוהגים חלק מדיני שביעית, אמנם בקרקע של גוי בסוריה, אין נוהגים דיני שביעית כלל בגולן, וכן בעבר הירדן המזרחית, נוהגים חלק מדיני שמיטה, כגון איסור עבודת הקרקע והאילן, אך בספיחים לא נוהג דיני שביעית במקומות אלו דרום הגולן, נוהגים דיני שמיטה כולם וכגון: איסור עבודת הקרקע והאילן וכן איסור ספיחים בכל שאלה מומלץ מאוד להתייעץ עם תלמידי חכמים הבקיאים בנושא זה

 

– מהו היתר מכירה?
היתר מכירה הוא מצב בו בעלים יהודי של שדות ומטעים מוכר את הקרקעות שלו בשנת השמיטה לגוי
, כדי שיהיה ניתן להמשיך לעבוד בקרקעות כרגיל. ביסודו, נועד היתר זה לחקלאים שחששו ששמירת שנת השמיטה תשאיר אותם ללא מקור פרנסה. אולם אין ספק שמן הראוי והנכון לכל הירא וחרד לדבר ה' לקנות פירות וירקות בשנת השמיטה, אך ורק מחנויות שומרי שמיטה שאינן מסתמכות על היתר המכירה המתבצע על ידי הרבנות הראשית.

– האם מותר לקנות בחנויות שמחזיקות מסמך 'היתר מכירה'?
היתר המכירה שנויה במחלוקת תורנית עניינית טהורה. דעת הרב אלישיב זצ"ל לאסור את המכירה בזמן הזה מכל וכל. לעומתו דעת הרב עובדיה זצ"ל כוללת הוראה מעיקר הדין והוראה להנהגה בפועל וזו בדיוק דעתו: "שכל הרוצה לקנות תוצרת מהיתר המכירה, בוודאי שיש לו על מה שיסמוך. כי היתר זה יסודתו מהררי קודש כמו שביארנו. המחמיר לרכוש פירות מתוצרת שאינה של היתר המכירה, תבוא עליו ברכה. במקום צורך, ובפרט במקרה שבו מפקיעים את מחירי הפירות שבכשרות מהודרת, יש להקל לרכוש את התוצרת שמהיתר המכירה".

– האם אפשר לשתול צמחים בגינה ולסדר אותה, בשנת שמיטה?
מותר מעיקר הדין לשתול דשא וצמחים עד ערב ראש השנה הבעל"ט, אולם יש מחמירים לסיים את שתילת הצמחים עד שלושה ימים לפני ראש השנה, כדי שלא תהייה הקליטה בתוך שנת השמיטה. אסור לנטוע עץ נושא פרות אחרי ט"ו באב שלפני שנת שמיטה
. אילן סרק, נחלקו הפוסקים בסוף זמן היתר הנטיעה, יש מתירים לנטוע עד שבועיים לפני ראש השנה, ויש מקילים ומתירים לנטוע אילנות סרק עד ערב ראש השנה (או שלש ימים לפני ר"ה כנ"ל). אחרי ראש השנה אין לשתול שום ירק ושום צמח או פרח. השקאה בשביעית דשא שנזרע לנוי, יש אומרים שאין להשקות בשנת השמיטה כרגיל, אלא רק כשרואה שהדשא מתחיל לאבד את הברק, מאידך יש מתירים את ההשקאה לצורך גם כרגיל, כל שההשקאה נעשה בכדי למנוע התייבשות הדשא. וזה הכלל לגבי כל השאר שהשקאה במידה מסוימת כפי מה שצריך לשמור על הצמח או הפרח, מותרת.

– האם אדם שגר בחו"ל גם כן צריך לקיים את המצווה?
שמיטת קרקעות נוהגת רק בארץ ישראל, אולם שמיטת כספים נוהגת גם בחו"ל.

– מהן המצוות המעשיות לאישה שרוצה לשמור שמיטה?
אישה שרוצה לקיים את הלכות שמיטה כדת וכדין
, עליה ללמוד את הלכות שביעית ולשנן אותן. יש באתר של ארגון "למען שמונה באהבה" (www.lemaan8.co.il) את כל ההלכות בפרוטרוט בצורה ברורה ופשוטה.

– האם יש צורך לעשר פירות שנקנו בהכשר של היתר מכירה או אוצר בית דין?
פירות וירקות של אוצר בית דין פטורים מתרומות ומעשרות. פירות וירקות של היתר מכירה פטורים מתרומות ומעשרות, אלא אם כן 'גמר מלאכתם' היה על ידי יהודי. כגון: שהיהודי עשה מהענבים יין. או מהזיתים שמן. שאז הם חייבים בתרומות ומעשרות בלי ברכה.

 

– מה זה הפקרת פירות?

מצוות עשה להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשמיטה שנאמר: "והשביעית תשמטנה ונטשתה", היינו אדם שיש בבעלותו שדה או עצים שיש בהם תבואה או פירות, חייב הוא להפקיר את התבואה או את הפירות שבבעלותו וכן אסור לאדם לאסוף כמות גדולה של פירות לתוך ביתו, אלא צריך להפקיר הכול, אמנם מותר לאדם לקחת מעט פירות אל תוך ביתו, היינו כמות של פירות המספיקה לכל בני ביתו לשבוע ימים וכשסיים לאוכלם רשאי לקחת שוב כמות קטנה של פירות אל ביתו, וחוזר חלילה. אדם שעבר והביא כמות גדולה של פירות אל ביתו, אעפ"י שעשה איסור, אין פירות אלו נאסרים באכילה, אלא מותרים באכילה וכן אסור לאדם לנעול או לגדור את שדהו. אמנם בשדות שיש חשש שיבואו גויים לגנוב פירות או כלי עבודה הנמצאים בשדה או שיש חשש שבעלי חיים ישחיתו פירות, מותר לנעול את השדה, ולהושיב שומר שיפקח על הפירות, אך יתלה בעל השדה שלט בפתח השדה שהפירות הם הפקר, וכן יציין בעל השדה במקום בולט שכל הרוצה לקחת פירות מן השדה יכול לקבל את מפתח הממוקם במקום פלוני, או שיציין שניתן לקחת פירות בשעה מסוימת מהשדה. אין פירות השדה הפקר, עד שהבעלים יפקירו אותם. פירות של השנה השישית שנשארו על העצים גם בשנת השמיטה, אינם הפקר, ואין נוהגת בהם קדושת שביעית. רק פירות שנוהגים בהם קדשות שביעית חייבים להפקירם, אך עצי סרק, פרחים, בשמים, פטריות, דשא וכדומה אין צריך להפקירם.

 

– מתי חלה קדושה על פירות של שנת השמיטה?

צריך שימלאו מספר תנאים על מנת שתחול קדושת שביעית על הפירות או הירקות. רק פירות וירקות שנתקיימו בהם כול התנאים, חלה עליהם קדושת בשביעית, והם:

1. גידולים באדמה תחת כיפת השמים (ולא גידול בבית או בחממה)

2. גידולים באדמה בארץ ישראל.

3. גידולים באדמה השייכת ליהודי.

4. גידולים לצורך תשמישי האדם או בהמה.

5. פירות שחנטו בשנת השמיטה (כלומר פרי ששליש גידולו היה בשמיטה ולא לפני או אחרי השמיטה).

6. ירקות שנלקטו בשנת השמיטה (כלומר ירק שנקטף בשמיטה ולא לפני או אחרי השמיטה).

 

השאלות נלקחו מאתר "הידברות" ומדפים סיכום של האברך יוסי גולדפרנדי

 

 

פהשקווילים

–       תושבי קריית שמונה מוזמנים לסיור סליחות מיוחד ומרגש בירושלים (ממשכן הנשיא השני לכותל המערבי בניגון ירושלמי) בשני מועדים יום א' (י"ט באלול – 14.9) וביום ב' (29.9). בתוכנית: מופע בניחוח ירושלמי, סיור סליחות ברוח ימי אלול וחגי תשרי בעיר העתיקה, סליחות בכותל המערבי, כולל מופע של גולן אזולאי. מס' המקומות מוגבל, השתתפות 20 שקלים. לפרטים: עמי חיוט רכז קהילה צעירה: 0523121709 או תהילה חקק: 0545956657

–       הרצאות מרתקות במיוחד לנשים בסגנון דיון פתוח מתקיימות מידי שבוע בכולל "חזון עובדיה" (כה לחי לשעבר). בכל שבוע מתייחסים לנושא אחר כמו מעגל השנה, כלים רוחניים, אמונה וכו'. את ההרצאות מעביר הרב עופר כהן שליט"א והן מתקיימות בימי רביעי בין השעות 21:00 ל-22:00. הכניסה חופשית, לנשים בלבד.

 

–       ביום שני, ה-15.9 יתקיים מפגש מרתק במיוחד (לנשים וגברים) עם הרב יובל פרוינד והרב יורם רוזנבאום בבית הכנסת יוסף הצדיק (רח' ביאליק 33). לפרטים: 054-5956657

–       ביום שני בשעות  הבוקר יתקיימו שני מפגשים מרתקים לנשים לכבוד חודש אלול בבית הכנסת "יוסף הצדיק" (רח' ביאליק 33). בשעה 09:00 הרב עמיר כץ ובשעה 10:30 הרב מנחם סוכות מחצור מחיר כניסה: 25 שקלים. לפרטים: 054-5956657

 

–       כולל שישי בית "חזון עובדיה", מידי יום שישי מתקיים כולל יום השישי בין השעות 09:15-12:00 . הלו"ז: 09:15-10:45  הלכות שבת עם האברך שחר אבוטבול, 10:45-12:00 "הכוזרי" עם הרב יעיש חנונה ראש בית "חזון עובדיה" הכניסה חופשית, כיבוד קל במקום.

 

–       זמני תפילת סליחות ברחבי העיר:

00:20 (לילה) – בית הכנסת "אחוות לוחמים", מלון הצפון (הרב רפאל סבתי)

00:30 (לילה) – כולל "בית יהודה" (הרב איתמר לוי)

00:30 (לילה) – בית "חזון עובדיה" (כה לחי לשעבר)

00:30 (לילה) – ישיבת ההסדר

03:40- בית כנסת "חלקת יואב"

04:10- בית כנסת "שער שמיים"

04:15- בית כנסת "מגן אברהם"

04:15 – כולל "ברסלב"

04:30– בית הכנסת "מגן דוד"

04:45 – בית הכנסת "אהבת ישראל"

04:45-בית כנסת "מערת עדולם"

04:45- בית כנסת "בימת תל חי"

04:55 – בית כנסת "אור תורה"

05:00 – בית כנסת "תקוותנו"

05:00- בית כנסת "יהודה הלוי"

05:00 – בית כנסת "אלי כהן"

05:40 – יד לבנים

05:10 – יוסף הצדיק

06:45 – יד לאחים

07:15  – המתמיד

לעדכונים ב-SMS:  054-3207251

 

 

 

אולי יעניין אותך

Bottom ad